Arbeidsmarkt voor ICT'ers en ICT-gediplomeerden

Op deze pagina vindt u analyses van de arbeidsmarkt voor ICT'ers en ICT-gediplomeerden. Het aantal ICT'ers is vastgesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) die jaarlijks door het CBS wordt uitgevoerd. Op de pagina Definities kunt u terugvinden welke beroepen zijn geclassificeerd als ICT-beroep. Op dezelfde pagina kunt u terugvinden welke opleidingen worden geclassificeerd als ICT-opleiding.

 

Individuele grafieken bij voorkeur citeren als (voorbeeld):
CA-ICT (2021) Aandeel ICT’ers per sector. Geraadpleegd van pr-edict.nl/ict-arbeidsmarkt

In onderstaand figuur wordt het aantal ICT'ers weergegeven aan de hand van cijfers van het UWV. Het UWV volgt de door CBS gebruikte beroepenindeling (BRC) voor ICT-beroepen. Dit is een andere definitie dan op pr-eDICT wordt gehanteerd. Pr-eDICT is gebaseerd op definities van beroepen en vacatures die passen bij de digitaliserende economie. Dit betekent dat beroepen in sectoren zoals bijvoorbeeld (elektro-)techniek worden meegenomen. Hierdoor komt het aantal ICT'ers op pr-eDICT hoger uit dan het aantal ICT'ers volgens het UWV.

Achtergrondkenmerken

Onderstaande figuren geven inzicht in achtergrondkenmerken van ICT'ers op de arbeidsmarkt. We kijken daarbij naar hun leeftijd, geslacht en de provincie waarin zij werkzaam zijn. 

Vooropleiding ICT'ers

Onderstaande figuren geven inzicht in de vooropleiding van ICT'ers. Bij het bepalen van de vooropleiding maken we onderscheid naar het niveau (algemeen, mbo, hbo en wo) en naar het type (ICT, niet-ICT). De vooropleiding is ook bepaald op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Een uitsplitsing naar een specifieke opleiding is niet gemaakt. Uit de EBB is namelijk alleen de richting van een gevolgde opleiding te halen (bijv. informatica, toerisme, geschiedenis) en niet de specifieke opleiding. Wij beschouwen de richtingen informatica (06), audiovisuele techniek en mediaproductie (0211) en elektronica en industriële automatisering (0714) als ICT-opleiding. 

 

Beroep van ICT-gediplomeerden

Ook hier is gebruik gemaakt van de volgende opleidingsrichtingen:

  • Informatica (06)
  • Audiovisuele techniek en mediaproductie (0211)
  • Elektronica en industriële automatisering (0714)

Sectoren waarin ICT-gediplomeerden werken

In het onderstaande overzicht hebben we op basis van LinkedIn-data vastgesteld in welke sector ICT-gediplomeerden werkzaam zijn (peildatum juli 2018). Deze dataset bevat informatie over 117.000 gediplomeerden met een ICT-diploma.

Achtergrondinformatie ICT-gediplomeerden

In het linkerfiguur wordt het aandeel vrouwen getoond onder ICT-alumni afgezet tegen alle alumni, met een opsplitsing voor managementfuncties (managers en bestuurders, inclusief directeuren, partners en eigenaren). In het rechterfiguur is hetzelfde vergelijk gemaakt maar nu naar werkervaring. De data uit beide figuren is afkomstig van LinkedIn.

Sociaal-economische status van ICT-gediplomeerden

In het onderstaande overzicht hebben we vastgesteld wat de sociaal-economische status is van personen met een ICT-diploma. Hiervoor hebben we van de ICT-gediplomeerden over de periode 2004-2015 hun sociaal-economische status in 2016 bepaald. Gediplomeerden die in 2016 nog onderwijs volgden zijn niet meegenomen. De koppeling is gemaakt op basis van microdata van het CBS. 

Bij de Hbo-opleidingen hebben we geen onderscheid gemaakt tussen de opleidingen Hbo-ICT, informatica en technische informatica. Door overlap tussen opleidingcodes en namen was het maken van dit onderscheid niet mogelijk. Voor nu zijn alle opleidingen geschaard onder Hbo-ICT. 

Emigratie van ICT-gediplomeerden

In het onderstaande overzicht hebben we de emigratie van gediplomeerden met een ICT- en hybride-diploma in kaart gebracht over de periode 2005-2017. Het gaat hier om ICT-gediplomeerden met een Nederlandse nationaliteit. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Wij kijken alleen naar de personen die als laatste diploma een ICT- of hybride-diploma hebben behaald.
  • Wij kijken alleen naar de personen die na het behalen van hun diploma zijn geëmigreerd, tenzij zij in de 7 maanden voor het behalen van hun diploma zijn geëmigreerd. 
  • Het kan zijn dat personen na hun emigratie weer teruggaan naar Nederland. Dit aspect is niet meegenomen in de anayse. 

 

Onderstaande figuur toont het percentage geëmigreerde gediplomeerden voor de verschillende opleidingsniveaus naar het jaar waarin het diploma is behaald. Het percentage geëmigreerde gediplomeerden is hoger naar mate het diplomajaar verder in het verleden ligt. Deze groep personen heeft langer de mogelijkheid gehad om te emigreren.