Vacatures

Op deze pagina vindt u analyses over ICT-vacatures op basis van vacaturedata van Jobdigger (exclusief de vacatures van de bemiddelingsinstellingen). Van de vacatures die via bemiddelingsinstellingen (onder andere uitzendbureaus) worden uitgezet kan, door een beperkte omschrijving van de vacature, niet goed worden bepaald of hij al eerder is uitgezet. Om te voorkomen dat er vacatures dubbel worden meegenomen, is daarom besloten om de vacatures die worden uitgezet door bemiddelingsinstellingen niet mee te nemen. 

 

Update 2021: in 2021 heeft er een grote update van de vacaturedata plaatsgevonden. Het betekent dat met terugwerkende kracht de vacaturedata is aangepast. Dit heeft een miniem effect op het totaal aantal vacatures. Daarnaast is er een aantal figuren over vaardigheden toegevoegd aan deze pagina van het dashboard. Verder zijn andere figuren aangepast om recht te doen aan de situatie. Zo wordt er bij sommige figuren (bijv. over opleidingsniveau) nu ook de categorie onbekend getoond.   

Update 2020: sinds de update van april 2020 wordt in de vacatureanalyse ook een deel van de vacatures van de beroepsgroep Wiskundigen, actuarissen en statistici meegenomen. Binnen deze beroepsgroep bleek een deel van de vacatures (ca. 20%-30%) relevante ICT-vacatures te bevatten zoals data scientists en data analisten. De vacaturedata is hiervoor met terugwerkende kracht aangepast. Het gaat om ca. 150 tot 600 vacatures per jaar die er bij zijn gekomen.

 

Individuele grafieken bij voorkeur citeren als (voorbeeld):
CA-ICT (2021) Meest gevraagde beroepscategorieën. Geraadpleegd van pr-edict.nl/ict-vacatures

In dit figuur wordt het percentage bedrijven weergegeven dat een belemmering in hun bedrijfsactiviteiten ervaart door een gebrek aan arbeidskrachten. 

In onderstaand figuur wordt het aantal ICT-vacatures weergegeven aan de hand van cijfers van het UWV. Het UWV volgt de door CBS gebruikte beroepenindeling (BRC) voor ICT-beroepen. Dit is een andere definitie dan op pr-eDICT wordt gehanteerd. Pr-eDICT is gebaseerd op definities van beroepen en vacatures die passen bij de digitaliserende economie. Dit betekent dat beroepen in sectoren zoals bijvoorbeeld (elektro-)techniek worden meegenomen. Hierdoor komt het aantal ICT-vacatures op pr-eDICT hoger uit dan het aantal ICT-vacatures volgens het UWV. Bovendien gebruikt het UWV ook een andere databron dan pr-eDICT voor het bepalen van het aantal ICT-vacatures. 

Gevraagde vaardigheden

In deze sectie kunnen gebruikers informatie vinden over de vaardigheden die gevraagd worden in ICT-vacatures. Standaard wordt informatie over alle vaardigheden getoond maar gebruikers hebben de mogelijkheid om in te zoomen op een specifieke categorie (bijv. ai en data science). 

In dit figuur worden de 25 vaardigheden getoond die het meest zijn gevraagd in ICT-vacatures in 2020. Het aandeel is hier het aandeel ICT-vacatures binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd. Door middel van filtering kan er gekozen worden voor specifieke categorieën vaardigheden. 

In dit figuur worden de 25 vaardigheden getoond die het meest zijn gevraagd in ICT-vacatures in 2020. Het aantal is hier het aantal ICT-vacatures binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd. Door middel van filtering kan er gekozen worden voor specifieke categorieën vaardigheden. 

 

 

In dit figuur wordt de top 25 vaardigheden genoemd die het hardst zijn gestegen tussen 2015 en 2020.  Bij de relatieve stijging worden enkel de vaardigheden meegenomen die in het laatste jaar in meer dan 100 vacatures werden genoemd. Deze relatieve stijging is ook gecorrigeerd naar het aantal ICT-vacatures binnen dat jaar. Door middel van filtering kan er gekozen worden voor specifieke categorieën vaardigheden. 

In dit figuur wordt de top 25 vaardigheden genoemd die het hardst gedaald zijn tussen 2015 en 2020. Bij de relatieve daling worden enkel de vaardigheden meegenomen die in 2015 in meer dan 100 vacatures werden genoemd. Deze relatieve daling is ook gecorrigeerd naar het aantal ICT-vacatures binnen dat jaar. Door middel van filtering kan er gekozen worden voor specifieke categorieën vaardigheden. 

In dit figuur kunnen gebruikers zelf de trend ontdekken in individuele vaardigheden. Door middel van filters kunenn gebruikers de relevante vaardigheden selecteren. Het aandeel is hier het aandeel ICT-vacatures binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd.

Baan en regio switchers

De grafiek laat de netto toename zien van het aantal gediplomeerden (ICT afgezet tegen alle gediplomeerden) dat de afgelopen 12 maanden naar een bepaalde stad is getrokken. Van alle ICT-gediplomeerden die de afgelopen 12 maanden van werkgever zijn veranderd, was in 8% van de gevallen de nieuwe werkgever in een andere regio gevestigd. Voor gediplomeerden in het algemeen lag het percentage op 5%. De data zijn afkomstig van LinkedIn.

Beroepscategorieën

In deze sectie wordt analyse gegeven van de gevraagde beroepscategorie. De beroepenindeling komt overeen met de ISCO classificatie

Belangrijk 1: ons advies is om onderstaande figuren ter indicatie te gebruiken. Het blijkt namelijk lastig zijn om beroepen perfect te classificeren. Wij zijn voor de classificatie uitgegaan van de data zoals die is aangeleverd door Jobdigger. Voor meer inzicht in de vacatures kunnen beter de figuren over vaardigheden worden geraadpleegd. 

Belangrijk 2: bij het opleidingsniveau gaat het om het minimum gevraagde opleidingsniveau. 

 

Beroepen

In deze sectie wordt analyse gegeven van de gevraagde beroepen. Onder elke beroepscategorie vallen één of meerdere beroepen. De beroepsindeling is gebaseerd op een classificatie van Jobdigger. 

Belangrijk 1: ons advies is om onderstaande figuren ter indicatie te gebruiken. Het blijkt namelijk lastig zijn om beroepen perfect te classificeren. Wij zijn voor de classificatie uitgegaan van de data zoals die is aangeleverd door Jobdigger. Voor meer inzicht in de vacatures kunnen beter de figuren over vaardigheden worden geraadpleegd. 

Belangrijk 2: bij het opleidingsniveau gaat het om het minimum gevraagde opleidingsniveau. 

 

Belangrijk: in onderstaande figuur worden alleen de beroepen meegenomen die in totaal 100 keer of meer gevraagd worden in 2019 of 2020. Door middel van filtering kan het wel voorkomen dat in de tabel een bepaald beroep minder dan 100 keer voorkomt. 

Belangrijk: in onderstaande figuur worden alleen de beroepen meegenomen die in totaal 100 keer of meer gevraagd worden in 2019 of 2020. Door middel van filtering kan het wel voorkomen dat in de tabel een bepaald beroep minder dan 100 keer voorkomt. 

In onderstaande figuur kan per beroep inzichtelijk worden gemaakt is wat het aantal uitgezette vacatures is. Een gebruiker kan daarbij zelf relevante beroepen selecteren. De beroepen die geselecteerd kunnen worden werden in 2019 of 2020 minimaal 100 keer uitgezet. 

Opleidingsniveau

In onderstaande figuren wordt informatie getoond over het gevraagde minimum opleidingsniveau.  Indien in een vacature zowel om een hbo- als wo-opleiding wordt gevraagd, wordt in dit figuur het hbo-opleidingsniveau getoond. In een deel van de vacatures wordt geen opleidingsniveau genoemd. Bij sommige figuren wordt daarom ook de categorie onbekend getoond.

Aangeboden contracten

In deze sectie wordt informatie getoond over het contracttype (parttime, fulltime of allebei) dat genoemd is in de vacatures. In een deel van de vacatures wordt geen contracttype genoemd. Bij sommige figuren wordt daarom ook de categorie onbekend getoond. 

Gevraagde ervaring

In deze sectie wordt informatie getoond over de gevraagde ervaring (junior, medior, senior) die genoemd is in de vacatures. In een deel van de vacatures wordt geen specifieke ervaring gevraagd. Bij sommige figuren wordt daarom ook de categorie onbekend getoond. 

Sectorinformatie

In deze sectie wordt informatie getoond over de sector waarin de vacatures zijn uitgezet. De classificatie van sectoren is gedaan door Jobdigger. Van een deel van de vacatures is de sector niet bekend vandaar dat er ook een categorie onbekend wordt getoond.