Vacatures

Op deze pagina vindt u analyses over ICT-vacatures op basis van vacaturedata van Jobdigger (exclusief de vacatures van de bemiddelingsinstellingen). Van de vacatures die via bemiddelingsinstellingen (onder andere uitzendbureaus) worden uitgezet kan, door een beperkte omschrijving van de vacature, niet goed worden bepaald of hij al eerder is uitgezet. Om te voorkomen dat er vacatures dubbel worden meegenomen, is daarom besloten om de vacatures die worden uitgezet door bemiddelingsinstellingen niet mee te nemen.

 

Belangrijk: sinds de update van april 2020 wordt in de vacatureanalyse ook een deel van de vacatures van de beroepsgroep Wiskundigen, actuarissen en statistici meegenomen. Binnen deze beroepsgroep bleek een deel van de vacatures (ca. 20%-30%) relevante ICT-vacatures te bevatten zoals data scientists en data analisten. De vacaturedata is hiervoor met terugwerkende kracht aangepast. Het gaat om ca. 150 tot 600 vacatures per jaar die er bij zijn gekomen.

 

Individuele grafieken bij voorkeur citeren als (voorbeeld):
CA-ICT (2020) Meest gevraagde beroepscategorieën. Geraadpleegd van pr-edict.nl/ict-vacatures

Onderstaande figuur laat zien dat het aantal vacatures in 2019 afneemt. Het is niet duidelijk waar deze daling vandaan komt. Uit cijfers van het CBS (zie onder deze figuur) blijkt dat in 2019 nog meer dan 40% van de IT-bedrijven kampte met een tekort aan arbeidskrachten. Voor alle bedrijven in Nederland bedroeg dit percentage bijna 25%.

In dit figuur wordt het percentage bedrijven weergegeven dat een belemmering in hun bedrijfsactiviteiten ervaart door een gebrek aan arbeidskrachten. 

In onderstaand figuur wordt het aantal ICT-vacatures weergegeven aan de hand van cijfers van het UWV. Het UWV volgt de door CBS gebruikte beroepenindeling (BRC) voor ICT-beroepen. Dit is een andere definitie dan op pr-eDICT wordt gehanteerd. Pr-eDICT is gebaseerd op definities van beroepen en vacatures die passen bij de digitaliserende economie. Dit betekent dat beroepen in sectoren zoals bijvoorbeeld (elektro-)techniek worden meegenomen. Hierdoor komt het aantal ICT-vacatures op pr-eDICT hoger uit dan het aantal ICT-vacatures volgens het UWV. Bovendien gebruikt het UWV ook een andere databron dan pr-eDICT voor het bepalen van het aantal ICT-vacatures. 

Gevraagde vaardigheden

Tot en met april 2020 stond er in deze sectie informatie over de gevraagde vaardigheden. Vanaf april 2020 is informatie over vaardigheden terug te vinden op deze pagina: https://pr-edict.nl/duurzame-inzetbaarheid/gevraagde-ict-vaardigheden

Baan en regio switchers

De grafiek laat de netto toename zien van het aantal gediplomeerden (ICT afgezet tegen alle gediplomeerden) dat de afgelopen 12 maanden naar een bepaalde stad is getrokken. Van alle ICT-gediplomeerden die de afgelopen 12 maanden van werkgever zijn veranderd, was in 8% van de gevallen de nieuwe werkgever in een andere regio gevestigd. Voor gediplomeerden in het algemeen lag het percentage op 5%. De data zijn afkomstig van LinkedIn.

Beroepscategorieën

De meest gevraagde beroepscategorieën op hbo-niveau zijn applicatieprogrammeurs, op wo-niveau zijn dit systeemanalisten en op mbo-niveau gebruiksondersteuners voor informatietechnologie. De beroepenindeling hier gebruikt is op basis van ISCO classificatie. De classificatie van vacatures is uitgevoerd door Jobdigger. Door het selectiemenu te gebruiken kan de populariteit van alle gevraagde functies worden bekeken.

Opleidingsniveau

In vacatures waarin expliciet wordt gevraagd naar een minimum opleidingsniveau gaat de voorkeur uit naar hbo'ers. Wanneer we inzomen op een bepaalde beroepsgroep kan deze verhouding anders liggen. Zo is meer vraag naar minimaal mbo-opgeleide webtechnici. De classificatie van opleidingsniveaus is gedaan door Jobdigger op basis van vacatureteksten, opleidingsniveaus lager dan mbo zijn door hen niet meegenomen in de analyse.

Noot: er wordt hier alleen gekeken naar de vacatures waarin een opleidingsniveau wordt genoemd. In een deel van de vacatures wordt geen opleidingsniveau genoemd. Het totaal in onderstaande figuren komt daardoor niet overeen met het totaal aantal vacatures. 

Aangeboden contracten

Bij vacatures waar bekend is om welk contracttype het gaat, zijn fulltime contracten nog steeds gangbaar, maar er is een zeer sterke stijging in het aantal parttime posities. De classificatie van het contracttype is uitgevoerd door Jobdigger op basis van vacatureteksten.

Noot: er wordt hier alleen gekeken naar de vacatures waarin een contracttype wordt genoemd. In een deel van de vacatures wordt geen contracttype genoemd. Het totaal in onderstaande figuren komt daardoor niet overeen met het totaal aantal vacatures.