Toelichting

Op deze pagina worden diverse kengetallen over de onderwijs- en arbeidsmarktstromen van ai/data science getoond. Wij hebben er voor gekozen om ai en data science samen te nemen omdat het onderscheid niet altijd even hard te maken is; zeker voor wat betreft de vacaturedata. Op deze pagina bespreken wij eerst de onderwijscijfers, zowel voor ai en data science samen als apart. Daarnaast bespreken wij de vacaturecijfers voor ai en data science samen. Er is nog geen informatie beschikbaar over het aantal mensen dat werkt in een ai en/of data science beroep. 

Onderwijscijfers

In onderstaande figuren wordt de in- en uitstroom van relevante opleidingen getoond. We hebben daarbij de ai- en data science-opleidingen samengevoegd. Verderop op deze pagina hebben wij de onderwijscijfers nog uitgesplitst naar ai en data science.

Bij het bepalen van de instroom is een aantal keuzes gemaakt:

  • Binnen het mbo wordt zowel de directe (instroom vanuit een vmbo-diploma) als indirecte instroom (bijvoorbeeld vanuit een tussenjaar (na het eerder behalen van een mbo-diploma)) meegenomen. De directe doorstroom wordt niet meegenomen. 
  • Binnen het hoger onderwijs zijn alleen studenten meegeteld die ‘nieuw’ instromen in het hbo en wo. Studenten die van de ene naar de andere bachelor doorstromen worden éénmaal geteld. Bij de overgang van wo-bachelor naar wo-master worden studenten tweemaal geteld. Hetzelfde geldt voor studenten die de overgang maken van een hbo-bachelor naar een hbo-master. Ook studenten die doorstromen van het hbo naar het wo worden tweemaal geteld.

Relevante opleidingen

In onderstaande tabel kunt u de opleidingen die zijn meegenomen in deze analyse raadplegen.

AI-onderwijs

In onderstaande figuren is een aantal kengetallen weergegeven over het AI-onderwijs in Nederland. Momenteel worden er alleen ai-opleidingen in het wo aangeboden. Voor een selectie van de meegenomen opleidingen kunt u de tabel hierboven raadplegen. 

Data-onderwijs

In onderstaande figuren is een aantal kengetallen weergegeven over het data-onderwijs in Nederland. Wij hebben daarbij gekozen voor data-onderwijs in de brede zin. Dit betekent dat opleidingen econometrie ook zijn meegenomen in de analyse. Voor de volledige selectie van meegenomen opleidingen kunt u de tabel bovenaan deze pagina raadplegen. 

AI/data science vacatures

In deze sectie bespreken we de ai/data science vacatures. We kijken daarbij zowel naar ai/data science functies, vacatures waarin minimaal één relevante ai/data science vaardigheid wordt genoemd als ai/data science vaardigheden in generieke zin.

 

Op deze pagina vindt u analyses over ICT-vacatures op basis van vacaturedata van Jobdigger (exclusief de vacatures van de bemiddelingsinstellingen). Van de vacatures die via bemiddelingsinstellingen (onder andere uitzendbureaus) worden uitgezet kan, door een beperkte omschrijving van de vacature, niet goed worden bepaald of hij al eerder is uitgezet. Om te voorkomen dat er vacatures dubbel worden meegenomen, is daarom besloten om de vacatures die worden uitgezet door bemiddelingsinstellingen niet mee te nemen. 

 

In dit figuur wordt het aantal ai/data science functies binnen ICT-vacatures inzichtelijk gemaakt. Om te bepalen of een ICT-vacature over een ai/data science functie gaat is gekeken naar relevante trefwoorden in de functietiel.

Het aandeel is hier het aandeel ICT-vacatures binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd.

Het aantal is hier het aantal ICT-vacatures binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd.