Toelichting

Op deze pagina worden diverse kengetallen over de onderwijs- en arbeidsmarktstromen van cybersecurity getoond. Op deze pagina bespreken wij eerst de onderwijscijfers en daarna de vacaturecijfers. Er is nog geen informatie beschikbaar over het aantal mensen dat werkt in een cybersecurityberoep. 

Onderwijscijfers

In onderstaande figuren wordt de in- en uitstroom van relevante opleidingen getoond. Belangrijk: wij kijken alleen naar de volledige cybersecurity-opleidingen. Er zijn ICT-opleidingen waarbinnen cybersecurity als aparte specialisatie wordt aangeboden. Doordat wij geen inzicht hebben in de onderwijscijfers van deze specialisaties zijn deze brede opleidingen niet meegenomen. 

Bij het bepalen van de instroom is een aantal keuzes gemaakt:

  • Binnen het mbo wordt zowel de directe (instroom vanuit een vmbo-diploma) als indirecte instroom (bijvoorbeeld vanuit een tussenjaar (na het eerder behalen van een mbo-diploma)) meegenomen. De directe doorstroom wordt niet meegenomen. 
  • Binnen het hoger onderwijs zijn alleen studenten meegeteld die ‘nieuw’ instromen in het hbo en wo. Studenten die van de ene naar de andere bachelor doorstromen worden éénmaal geteld. Bij de overgang van wo-bachelor naar wo-master worden studenten tweemaal geteld. Hetzelfde geldt voor studenten die de overgang maken van een hbo-bachelor naar een hbo-master. Ook studenten die doorstromen van het hbo naar het wo worden tweemaal geteld.

Relevante opleidingen

In onderstaande tabel kunt u de opleidingen die zijn meegenomen in deze analyse raadplegen.

Cybersecurity vacatures

In deze sectie bespreken we de cybersecurity vacatures. We kijken daarbij zowel naar cybersecurity-functies, vacatures waarin minimaal één relevante cybersecurity vaardigheid wordt genoemd als cybersecurity vaardigheden in generieke zin.

 

Op deze pagina vindt u analyses over ICT-vacatures op basis van vacaturedata van Jobdigger (exclusief de vacatures van de bemiddelingsinstellingen). Van de vacatures die via bemiddelingsinstellingen (onder andere uitzendbureaus) worden uitgezet kan, door een beperkte omschrijving van de vacature, niet goed worden bepaald of hij al eerder is uitgezet. Om te voorkomen dat er vacatures dubbel worden meegenomen, is daarom besloten om de vacatures die worden uitgezet door bemiddelingsinstellingen niet mee te nemen. 

In dit figuur wordt het aantal ai/data science functies binnen ICT-vacatures inzichtelijk gemaakt. Om te bepalen of een ICT-vacature over een ai/data science functie gaat is gekeken naar relevante trefwoorden in de functietiel.

Het aandeel is hier het aandeel ICT-vacatures binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd.

Het aantal is hier het aantal ICT-vacatures binnen dat jaar waarin de vaardigheid wordt genoemd.